Snapshots från ett källarhål

134 kr st

Cai Svensson, Snapshots från ett källarhål är en fortsättning på det aforismprojekt som tidigare resulterat i samlingarna Obeträddheter (2009) och Den kringskurna himlen (2012). Samtliga bygger på metoden att föra ”kladdbok” i G C Lichtenbergs efterföljd. 

De redovisade fragmenten utgörs inte endast av aforismer i egentlig mening utan även av allmänna tankar, idéer, infall och kommentarer till möten med människor och böcker. Anteckningarna är som tidigare en metod för självutforskande, självutveckling och värnande om en tidlös, klassisk livshållning med människans högre bestämmelse som mål. 

Sådana ”högstämda” och ”pretentiösa” ambitioner accentuerar givetvis tendenser i tiden som blivit författarens måltavla. Mer generella tids- och kulturkritiska kommentarer kombineras med ett mer specifikt ifrågasättande av naiv vetenskapstro, biologism, reduktionism, oreflekterad ateism, konsumism och ytliga tidsfördriv. Alltmer har också reflektioner kring rent personliga omständigheter tillåtits bidra till helhetsbilden. 

Författaren har avstått från att etikettera och kategorisera sina utsagor. Istället presenteras de kronologiskt, i den ordning som de bakomliggande tankarna, idéerna och infallen har infunnit sig och dokumenterats. Det rör sig således om ett slags glesa ”dagboksanteckningar”. Vad som utvecklats och vad som bestått tematiskt genom åren blir därmed tydligare. Stilen har genomgående hållits ytterst knapp, konstlös och koncentrerad. 

Bokens teoretiska utgångspunkter, vilken intellektuell tradition som den är inskriven i, framgår klart av de grundläggande begreppen i ordförklaringarna. Dessa har formulerats relativt utförligt, för att inte störa de spontana tankarna med direkta förklaringar av termer och begrepp. 

Det är författarens ödmjuka förhoppning att kunna inspirera andra att tänka nytt, stort och djupt och måhända även själva börja anteckna och publicera sina tankar och reflektioner. Det skulle därmed kunna bli mångas uppgift att bidra till en mer komplett bild av vad det innebär att vara människa idag.